Úvod  » kontakt  » gdpr


GDPR

V souvislosti s novým nařízením Evropské unie 2016/679 (GDPR) bychom vás jménem naší společnosti chtěli informovat o zásadách zpracování osobních údajů.
Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů ("Zásady") představují základní zásady, kterými se Elektro Novák CB s.r.o.tř.5.května 13,Lišov 37372,IČO 26045745 („Společnost“) řídí při získávání a zpracovávání osobních údajů jako správce osobních údajů. Tyto Zásady provádějí práva a povinnosti Společnosti vyplývající zejména z následujících obecně závazných právních předpisů:

1) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“);
2) zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o některých službách informační společnosti“); a
3) zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o elektronických komunikacích“).

OSOBNÍ ROZSAH

Tyto Zásady se uplatní na všechny osoby navštěvující webové stránky Společnosti www.elektronovak.cz („Webové stránky“) a všechny zákazníky Společnosti („Subjekty údajů“).
Užíváním Webových stránek Společnosti berete na vědomí tyto Zásady a souhlasíte s jejich uplatněním.
Osobními údaji se v souladu s GDPR rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě (nikoli tedy právnické osobě). V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími informacemi můžou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby („Osobní údaj“).

JAKÉ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ JSOU ZPRACOVÁVÁNY

Společnost zpracovává identifikační údaje, kontaktní údaje, popisné údaje, platební údaje, fakturační údaje, , údaje o přístupech a oprávněních, údaje o požadavcích na službu (vč. Souborů cookies), , dodací údaje, údaje o objednávce a údaje o obchodní spolupráci.

VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje Společnost zpracovává za následujícími účely:

1) poskytování produktů a služeb Společnosti, ať už v rámci Webových stránek nebo prostřednictvím standardních dodavatelsko-odběratelských vztahů;
2) interní vyhodnocení poskytovaných produktů a služeb a případné zlepšení jejich poskytování; a
3) ochrana oprávněných zájmů Společnosti (např. pro účely bezpečnosti a funkčnosti webových stránek, pro účely marketingu nebo soudních sporů).

MARKETINGOVÁ SDĚLENÍ

Pokud jste zákazníkem Společnosti nebo jste k tomu udělili souhlas, Společnost je oprávněna využívat Vaše Osobní údaje za účelem zasílání novinek ze světa nábytkářství, speciálních akcích a další obchodní sdělení. Zasílání obchodních sdělení je možné kdykoliv odvolat, a to buď v nastavení obchodního portálu, pokud Vám byl zřízen přístup, nebo jednoduchým odhlášením prostřednictvím zasílaných obchodních sdělení, nebo prostřednictvím níže uvedené e-mailové adresy.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které Společnost získá o Subjektech údajů, jsou dále předávány:

1) v rámci skupiny Elektro Novák CB s.r.o., tj. propojeným osobám Společnosti;
2) obchodním partnerům Společnosti, např. dopravcům, nářezovým centrům, bankám, pojišťovnám, marketingovým agenturám, poskytovatelům IT infrastruktury (např. Webových stránek), kteří pak zpracovávají Osobní údaje pro Společnost nebo samostatně v souladu s účelem jejich poskytnutí, ale i a základě oprávněných zájmů Společnosti (např. v souvislosti s krytím kreditního rizika); a
3) dalším třetím osobám, kterým je Společnost oprávněna (například obecnému soudu v případě sporu) či povinna (například orgánům činným v trestním řízení) Osobní údaje poskytnout v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

PROSTŘEDKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Za účelem ochrany a minimalizace rizika neoprávněného přístupu k Osobním údajům přijala Společnost organizační a technická opatření.
Mezi tato opatření patří zejména technické zabezpečení serverů a Webových stránek Společnosti proti neoprávněným přístupům.
Osoby přicházející do styku s Osobními údaji jsou rovněž vázány mlčenlivostí v souladu s čl. 28 odst. 3 písm. B) GDPR.

COOKIES

Společnost využívá při provozu svých Webových stránek tzv. cookies, což je textový soubor malého rozsahu („Cookies“), který je odesílán ze serveru Společnosti do prohlížeče/zařízení Subjektu údajů a který při opětovné návštěvě Webových stránek Společnosti je zaslán zpět na server Společnosti, což umožňuje Společnosti lépe uzpůsobit obsah Webových stránek jednotlivým Subjektům údajů. Pomocí Cookies tak Společnost:

1) má o Subjektu údajů k dispozici informace o dřívějším vyhledávání;
2) ukládá přihlašovací údaje Subjektu údajů; a
3) přizpůsobuje Subjektu údajů obsah Webových stránek.

Společnost využívá následujících druhů Cookies:

1) technické Cookies, které umožňují základní provoz Webových stránek;
2) relační Cookies, které jsou potřebné ke správnému zobrazení Webových stránek a jsou automaticky smazány v okamžik, kdy Subjekt údajů opustí Webové stránky;
3) permanentní Cookies, které umožňují identifikaci Subjektu údajů, jeho přístup na Webové stránky a jeho chování na nich. Na základě permanentních Cookies je pak rozpoznán konkrétní Subjekt údajů při opakované návštěvě Webových stránek. Permanentní Cookies mohou být dále používány zejména pro měření a reklamu aktivity Subjektů údajů na Webových stránkách; a
4) reklamní Cookies, které umožňují jednotlivým Subjektům údajů zobrazovat cílenou reklamu, a to na základě příslušnosti jednotlivých Cookies do daného reklamního systému.
Máte samozřejmě možnost využívání Cookies jednorázově vymazat či dlouhodobě blokovat, a to prostřednictvím svého prohlížeče. V takovém případě je ale pravděpodobné, že určité služby a funkce Webových stránek Společnosti nebudou plně funkční nebo dostupné.

GOOGLE ANALYTICS

Společnost na Webových stránkách využívá služeb Google Analytics poskytovaných společností Google LLC. Google Analytics umožňuje Společnosti sběr, zpracování a vyhodnocení dat (mj. i Osobních údajů) o návštěvnosti Webových stránek.
Služba Google Analytics využívá rovněž souborů Cookies, které jsou však uloženy na serverech společnosti Google LLC a Společnost k nim nemá přístup. K ochraně osobních údajů společností Google LLC viz ttp://policies.google.com/privacy?hl=cs.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Pro další informace o ochraně a zpracování osobních údajů, jakož i pro Vaše žádosti můžete využít následující e-mailovou adresu: nabytek@elektronovak.cz

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekty údajů mají v souvislosti s ochranou jejich Osobních údajů následující práva:

1) právo odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů, je-li zpracování založeno na jeho základě;
2) právo požadovat přístup k Osobním údajům a k informacím specifikovaným v čl. 15 odst. 1 GDPR;
3) právo na opravu nepřesných Osobních údajů a případě také na doplnění neúplných Osobních údajů;
4) právo za podmínek stanovených čl. 17 GDPR na výmaz Osobních údajů;
5) právo za podmínek stanovených čl. 18 GDPR na omezení zpracování Osobních údajů;
6) právo za podmínek stanovených čl. 20 GDPR získat Osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému osobě;
7) právo být za podmínek stanovených čl. 34 GDPR informován o porušení zabezpečení Osobních údajů;
8) právo za podmínek stanovených čl. 21 GDPR vznést námitku proti zpracování Osobních údajů;
9) právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, popřípadě datovou schránkou na adresu qkbaa2n.

Elektro Novák CB .s.r.o

 

Ke stažení ve formátu pdf.Kuchyňské studio Elektro Novák

Rudolfovská 68, 370 01 České Budějovice
Otevírací doba: Po - Pá 9.00 - 17.00© 2009 - 2016 ELEKTRO NOVÁK CB s.r.o. České Budějovice | Kuchyňské studio, kuchyně - všechna práva vyhrazena | www.elektronovak.cz